ቁጥር : quT'r - number - nombre

አማርኛ English français
0 ባዶ : zero " zéro
1 አንድ : and one un, une
2 ሁለት : hulät two deux
3 ሦስት : sost three trois
4 አራት : arat four quatre
5 አምስት : amïst five cinq
6 ስድስት : sïdïst six "
7 ሰባት : säbat seven sept
8 ስምንት : sïmïnt eight huit
9 ዘጠኝ : zäT'äñ nine neuf
10 አስር : assïr ten dix


አማርኛ
፲፩ 11 አስራ አንድ : asra and
፲፪ 12 አስራ ሁለት : asra hulät
፲፫ 13 አስራ ሦስት : asra sost
፲፬ 14 አስራ አራት : asra arat
፲፭ 15 አስራ አምስት : asra amïst
፲፮ 16 አስራ ስድስት : asra sïdïst
፲፯ 17 አስራ ሰባት : asra säbat
፲፰ 18 አስራ ስምንት : asra sïmïnt
፲፱ 19 አስራ ዘጠኝ : asra zäT'äñ
አማርኛ
20 ሃያ : haya
30 ሰላሳ : sälasa
40 አርባ : arba
50 ሃምሳ : hamsa
60 ስልሳ : sïlsa
70 ሰባ : säba
80 ሰማንያ : sämanya
90 ዘጣና : zäT'äna


አማርኛ English français
100 መቶ : mäto hundred cent
፲፻ 1 000 ሺ : shi thousand mille
፻፻ 10 000 አስር ሺህ : assïr shi dix mille
፲፻፻ 100 000 መቶ ሺህ : mäto shi cent mille
1 000
000
ሚሊዮን : milion million


አማርኛ English français
1o አንደኛ : andäña first premier
2o ሁለተኛ : hulätäña second deuxième
3o ሦስተኛ : sostäña third troisième


fraction

አማርኛ English français
1/2 ግማሽ : gəmash half demi, moitié